Klus Cadeau

Algemene voorwaarden Klus Cadeau B.V.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard. 
Laatste update: 30 maart 2020

De (gewijzigde) algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten, dertig (30) dagen na publicatie op de website van Klus Cadeau B.V. 

Op eerste verzoek van de klant zal Klus Cadeau B.V. de Algemene Voorwaarden kosteloos toesturen.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende woorden met een hoofdletter het volgende verstaan:
1.1 Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klus Cadeau B.V., gevestigd te (2031 TE) Haarlem, aan het Lichtfabriekplein 4, KVK nummer 65420764. Op de Website staan nadere contactgegevens.
1.2 Giftcard: de cadeaukaart met een bepaalde waarde, uitgegeven door Leverancier, waarmee bij (Locaties, websites, e.d. van) Deelnemers de bij die kaart behorende Producten kunnen worden afgenomen.
1.3 Product: producten die door de Deelnemer worden aangeboden op haar Locatie(s) of op  de eigen website.
1.4 Koop op afstand: de overeenkomst tussen Leverancier en de Klant ter zake de Giftcard die tot stand komt via internet.
1.5 Website: de website van Leverancier of daaraan gekoppelde of aanverwante websites waarop de Giftcard (onder meer) wordt aangeboden, waarop Locaties of producten van Deelnemers worden beschreven en waarop links staan naar websites of webshops van Deelnemers.
1.6 Deelnemer: de derde die een Product aanbiedt op haar website en/of op een of meer locaties en die de Giftcard accepteert als betaalmiddel.
1.7 Locatie: de fysieke locatie van een Acceptant waar een Product wordt aangeboden en waar het saldo van de Giftcard kan worden verzilverd.
1.8 Klant: de consument, de particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep- of bedrijf, of het bedrijf met wie Leverancier een overeenkomst sluit ter zake de levering van een Giftcard.
1.9 Bezitter: de Klant of de derde aan wie de Giftcard cadeau wordt gedaan en/of die ten tijde van het verzilveren van het saldo op de Giftcard de Giftcard houdt.
1.10 Saldo: het geldbedrag, de waarde van de Giftcard, welke overeenkomst met het geldbedrag dat bij aanschaf aan de Giftcard is betaald en aan wordt gekoppeld. Dit is een saldo tussen €0,01 en €150,00.
1.11 Stichting: de onafhankelijke stichting waarop het Saldo van de Giftcard wordt beheerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en aanbod
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en alle overeenkomsten die Leverancier sluit met de Klant.
2.2 Toepasselijkheid op de aanbieding van Leverancier of op overeenkomsten die zij sluit van algemene voorwaarden van de Klant – hoe ook genaamd – wordt door Leverancier niet geaccepteerd.
2.3 Door het aangaan van de overeenkomst met Leverancier verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
2.4 De (toepasselijke) algemene voorwaarden van Leverancier kunnen te allen tijde eenzijdig door Leverancier worden gewijzigd.
2.5 Elk aanbod van Leverancier is vrijblijvend.
2.6 De op de Giftcard en op de Website of anderszins door Leverancier genoemde prijzen zijn inclusief BTW en bij Koop op afstand exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.7 Door Leverancier genoemde (lever)termijnen gelden te allen tijde slechts bij benadering.

Artikel 3 Inhoud Giftcard
3.1 Op deelnemende verkooppunten zoals in winkels en op de Website biedt de Leverancier de Giftcard aan de Klant aan. De Klant betaalt voor de Giftcard de prijs welke gelijk is aan de waarde die de Klant bij aankoop aan de Giftcard wenst te geven tussen €5,- en €150,-, tenzij:
- uitdrukkelijk blijkt dat de kaart een vaste waarde heeft;
- het een promotie betreft waarbij de Klant een lagere prijs betaalt dan de waarde welke de kaart vertegenwoordigt.
3.2 De Giftcard is een cadeaukaart van een bepaalde waarde, die uitsluitend kan worden verzilverd bij (Locaties of op websites van) Deelnemers.
3.3  Op de Giftcard staan unieke codes die in het systeem van Leverancier corresponderen met de door de Klant bepaalde waarde, met uitzondering van de Giftcard met een vaste waarde.
3.4 De Bezitter kan de waarde van de Giftcard bij (een Locatie of op de website van) een Deelnemer verzilveren, waardoor een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer tot stand komt. Leverancier staat er jegens de Bezitter voor in dat de Deelnemer de Giftcard als geldig betaalmiddel zal aanvaarden.
3.5 Leverancier bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer. Bij de uitvoering, de nakoming, van de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer is Leverancier niet betrokken.

Artikel 4 Registratie bij Koop op afstand
4.1 Bij een Koop op afstand dient de Klant zich te registreren bij Leverancier om een overeenkomst met Leverancier te kunnen sluiten ter zake de Giftcard. De Klant registreert zijn of haar eigen gegevens door op de Website de verzochte gegevens in te vullen. De Klant is verantwoordelijk voor het invullen en de juistheid van de gegevens.
4.2 De Klant is uitsluitend gerechtigd zichzelf te registreren. De Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken door derden als gevolg van de registratie door de Klant. De Klant is gehouden de schade van Leverancier te vergoeden die Leverancier lijdt als gevolg van een onjuiste registratie door de Klant.
4.3 De Klant geeft aan Leverancier toestemming de geregistreerde gegevens te bewaren.
4.4 Leverancier zal de geregistreerde gegevens uitsluitend bewaren ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en Leverancier, alsmede indien nodig in verband met de afwikkeling van de bemiddelingsovereenkomst tussen Leverancier en de Deelnemer.
4.5 Leverancier zal zorgvuldig met de geregistreerde gegevens omgaan en deze niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Die toestemming kan ook elektronisch worden gevraagd en gegeven.
4.6 Indien bij de Klant zich een datalek voordoet, of te wel een inbreuk op de beveiliging voordoet in de zin van artikel 13 jo 34a Wbp, zal de Klant Leverancier direct doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van het datalek hiervan op de hoogte brengen en alle informatie verstrekken en medewerking verlenen die Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om aan eventueel op Leverancier op grond van de Wbp rustende (meldings)verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 5 Betaling Giftcard en verzending Giftcard bij Koop op afstand
5.1 De Klant voldoet de prijs van de Giftcard bij het afgiftepunt of, bij Koop op afstand, voldoet de Klant de prijs te vermeerderen met de verzendkosten elektronisch via de op de website aangegeven wijze.
5.2 Indien de Klant niet zijnde consument grotere hoeveelheden van de Giftcard wil afnemen, is zulks in samenspraak tussen partijen mogelijk op rekening.
5.3 Na voldoening van de prijs, en bij Koop op afstand de prijs en de verzendkosten, komt de overeenkomst tussen de Klant en Leverancier tot stand.
5.4 Bij Koop op afstand verstuurt Leverancier de Giftcard zo spoedig mogelijk per post aan de Klant naar het door de Klant opgegeven postadres. Leverancier streeft er naar de Giftcard binnen vijf dagen na volledige betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant te versturen naar het door de Klant opgegeven adres. Verzending buiten Nederland is niet mogelijk. De Klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste en volledige postgegevens.
5.5 Leverancier draagt er zorg voor dat (de code op) de Giftcard de overeengekomen waarde vertegenwoordigt bij ontvangst van de Giftcard door de Klant.

Artikel 6 Bedenktijd bij Koop op afstand
6.1 Bij Koop op afstand van een Giftcard heeft de Klant gedurende veertien dagen na de dag van ontvangst van de Giftcard het recht de overeenkomst met Leverancier zonder opgave van reden te ontbinden door de ontvangen Giftcard aan Leverancier te retourneren.
6.2 De Giftcard dient in geval van ontbinding ex artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, onbeschadigd, ongebruikt en met het volledige saldo, op eigen kosten per post terug te worden gestuurd naar Leverancier, per adres Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem. Het risico van verzending komt voor rekening van de Klant. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet door Leverancier geaccepteerd.
6.3 Na ontvangst van de Giftcard binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn en conform artikel 6.2, blokkeert Leverancier de Giftcard en betaalt Leverancier de prijs van de Giftcard binnen dertig dagen aan de Klant terug, door terug storting van de betaalde prijs op de rekening waarvan de Klant de betaling aan Leverancier heeft voldaan. 
6.4 Indien bij Koop op afstand na ontvangst van de geretourneerde Giftcard door Leverancier blijkt dat de code van die Giftcard is gebruikt, gaat Leverancier niet over tot terugbetaling.
6.5 Nadat de in artikel 6.1 verstreken termijn is verstreken, is de koop definitief en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden, opgezegd of geannuleerd. Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig met de Giftcard en de verpakking daarvan om te gaan.
6.6 Uitsluitend de Klant heeft het recht de overeenkomst op grond van artikel 6 te ontbinden. De Bezitter komt dat recht niet toe.
6.7 De herroepingsmogelijkheid ex artikel 6 van deze algemene voorwaarden geldt niet bij op verzoek van de Klant gepersonaliseerde Giftcards.
 
Artikel 7 Giftcard en gebruik
7.1 De Giftcard is niet op naam gesteld en vrij overdraagbaar. Indien de Giftcard wordt overgedragen, gaat ook de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mee over.
7.2 De Giftcard kan elke waarde vertegenwoordigen, met een minimumbedrag van € 5,-- en een maximumbedrag van € 150,--.
7.3 De Giftcard is inwisselbaar voor geld. Raadpleeg hiervoor artikel 10.
7.4 Vanaf de dag van aankoop is de Giftcard twee jaar geldig, tenzij anders vermeld. 
7.5 Aan de Giftcard kan door Leverancier in afwijking van artikel 7.4 een kortere geldigheidsduur worden verbonden, bijvoorbeeld in geval van speciale acties. Indien een kortere geldigheidsduur van toepassing is, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.
7.6 De geldigheidsduur van artikel 7.4 en 7.5 geldt ook voor de Bezitter.
7.7 Zodra de Giftcard wordt verzilverd bij een Deelnemer, komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer zonder dat Leverancier nog op enige wijze valt aan te spreken in het kader van de uitvoering van die overeenkomst.
7.8 Verzilvering van de Giftcard geschiedt door afwaardering van het saldo door een Locatie/Deelnemer waar door de Bezitter een Product wordt afgenomen.
7.9 Leverancier is gerechtigd verzilvering te weigeren indien nakoming van de door verzilvering tot stand te komen overeenkomst bij voorbaat niet mogelijk is vanwege een omstandigheid die de Deelnemer niet valt toe te rekenen en, voor het geval daar sprake van is, indien de geldigheidsduur van de Giftcard is verstreken.
7.10 Met uitzondering van de Giftcard met een vaste waarde, is de Giftcard gedeeltelijk verzilverbaar. Voor zover op de Giftcard na gedeeltelijke verzilvering nog een restwaarde resteert, blijft voor dat restant nog een overeenkomst in stand tussen de Bezitter en Leverancier totdat de Giftcard ook voor dat restant is verzilverd.
7.11 Op de Website kan het saldo en de geldigheid van de Giftcard door de Bezitter worden gecontroleerd.
7.12 Indien de Giftcard onvoldoende waarde vertegenwoordigt voor een bepaalde Product, kan de Bezitter tegen bijbetaling aan de Deelnemer het Product aanschaffen. Ook in dat geval komt evenwel direct na verzilvering van de Giftcard een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer.
7.13 Indien Deelnemer verplichtingen niet nakomt jegens Bezitter, is Leverancier daarvoor niet verantwoordelijk. Indien Bezitter schade lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer, is Leverancier voor die schade niet aansprakelijk. Na verzilvering van de Giftcard op welke wijze dan ook, is het niet meer mogelijk Leverancier op enigerlei wijze aan te spreken.
7.14 Verlies, diefstal of beschadiging van de Giftcard geeft geen recht op restitutie van de waarde, op vervanging of op welke aanspraak dan ook. Onder geen beding worden nieuwe codes verstrekt aan de Klant en/of Bezitter. 
7.15 Uitsluitend de originele Giftcard kan verzilverd worden bij de Deelnemer. Een foto of scan in een pasbewaarapplicatie zoals, maar niet gelimiteerd tot Apple Wallet©, in print of op een smartphone geldt niet als betaalmiddel en mag geweigerd worden door de Deelnemer. Toevoegen van de code van de Giftcard aan een pasbewaarapplicatie door de Klant en/of Bezitter is op eigen risico. 

Artikel 8 Overmacht
8.1 Leverancier is niet tot nakoming van de overeenkomst met de Klant gehouden indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, of te wel een omstandigheid die niet is toe te rekenen aan Leverancier of waaraan Leverancier geen schuld heeft.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 wordt mede verstaan stroomstoringen, technische storingen of tekortkomingen door derden.

Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming door Leverancier in de nakoming van de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Leverancier en tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.2 Zodra door verzilvering van de Giftcard een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Bezitter en de Deelnemer, komt de overeenkomst met Leverancier tot een einde – bij gedeeltelijke verzilvering onder instandhouding van de overeenkomst ter zake de restantwaarde van de Giftcard – en kan Leverancier niet meer worden aangesproken. Indien de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer niet naar behoren wordt nagekomen, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit.
9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Giftcard. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een Giftcard die niet door haar is uitgegeven.
9.4 Indien Leverancier gehouden is schade te vergoeden, is de gehoudenheid tot  schadevergoeding van Leverancier te allen tijde beperkt tot de waarde van de Giftcard in het onderhavige geval.
9.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade.
9.6 De beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Leverancier.
9.7 Leverancier spant zich in op de Website juiste informatie te verschaffen en voor de Website een veilige omgeving te creëren. Indien op de Website desalniettemin onjuistheden staan, waaronder mede begrepen onjuistheden in materiaal op de Website van derden waaronder de Deelnemer, kunnen aan die onjuistheid geen rechten worden ontleend en is Leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van die onjuistheden. Op de Website staan hyperlinks naar websites waar Leverancier niet de verantwoordelijkheid voor draagt. Het gebruik maken van die hyperlinks komt volledig voor rekening en risico van de Klant of de gebruiker van de hyperlink. Evenmin is Leverancier aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Website, bijvoorbeeld voor schade als gevolg van virussen op de Website of schade als gevolg van handelingen op de Website door derden, als bijvoorbeeld hackers.
9.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verkopen van de Giftcard door individuen of derden die geen onderdeel uitmaken van de officiële verkoopkanalen op websites zoals, maar niet gelimiteerd tot Marktplaats.nl©, social media en fora. Het doorverkopen en aankopen van de Giftcard via Marktplaats.nl© en gelijksoortige websites alsmede fysiek geschiedt omwille van fraudepreventie zonder toestemming van de Leverancier en buiten de reguliere verkoop om. De Klant en/of Bezitter is zelf aansprakelijk voor mogelijke problemen die voortvloeien uit de gekochte Giftcard(s) via de genoemde en gelijksoortige websites met betrekking tot de geldigheid, validiteit en authenticiteit van de aangekochte Giftcard(s). De Klant en/of Bezitter dient de code zelf met zorgvuldigheid en discretie te behandelen. Leverancier keert nooit nieuwe codes uit wanneer deze openlijk door de Klant en/of de Bezitter worden gedeeld.
9.9 Het namaken van codes, alsmede het doorverkopen en gebruiken van gestolen codes is verboden en hier zal door getroffen Klant en/of Bezitter en de Leverancier aangifte van worden gedaan. Het fotograferen van inactieve kaarten in een winkel en het later gebruiken van deze code door de onrechtmatige eigenaar, is tevens verboden en hier zal aangifte van gedaan worden. Om fraude te voorkomen kan de Leverancier vragen om een aankoopbewijs om te verzekeren dat een aankoop van de Giftcard via een officieel verkoopkanaal verlopen is.

Artikel 10 Veilig beheer van Saldo, geldigheid en recht op omwisselen
10.1 Het Saldo op de Giftcard wordt beheerd op een bankrekening van een speciaal daartoe bestemde, opgerichte en onafhankelijke bewaarder: Stichting Beheer Derdengelden Klus Cadeau.
10.2 Het Saldo kan door de Bezitter gebruikt worden als wettig betaalmiddel bij Deelnemers die zich bij Leverancier hebben aangesloten tijdens de geldigheidstermijn van de Giftcard. Deze termijn vangt aan op de aanschafdatum. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn wordt de Giftcard automatisch inactief en kan het Saldo niet meer gebruikt worden. De Giftcard kan nadat de geldigheidstermijn is verlopen tegen een administratieve vergoeding worden verlengd. De procedure hiervoor is op de Website aangegeven.
10.3 De Bezitter kan het Saldo gedurende de eerste twee geldige jaren van de cadeaukaart op zijn verzoek omwisselen voor giraal geld. Hiervoor dient de kaart op kosten van de Bezitter aangetekend toegezonden te worden naar Leverancier onder vermelding van de volgende gegevens:
- Naam, Adres en Woonplaats.
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Ibannummer
- BIC-Code
- Tenaamstelling bankrekening
Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om uitvoering te geven aan het verzoek het Saldo om te wisselen voor giraal geld. Na ontvangst door Leverancier, zal de kaart binnen 14 dagen aan de Bezitter worden uitbetaald op het door hem opgegeven bankrekeningnummer. De Bezitter is er verantwoordelijk voor dat Leverancier de Giftcard ontvangt en is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door Bezitter opgegeven gegevens. Indien de kaart niet aangetekend wordt verzonden, zal Klus Cadeau niet overgaan tot uitbetaling.
10.4 Leverancier brengt €10,00 administratieve kosten in rekening voor het wisselen van de Giftcard naar giraal geld, hetgeen wordt verrekend met het aan Bezitter terug te betalen bedrag.
10.5 De administratieve kosten zijn bepaald aan de hand van de kosten die Leverancier maakt voor het verkopen, activeren, het Saldo aan te houden en de administratieve kosten die het omwisselen met zich meebrengen.
10.6 Het is niet mogelijk om kaarten met een Saldo lager dan €10,00 te wisselen voor giraal geld.
10.7 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Giftcard is verlengen mogelijk, tot 12 maanden na de vervaldatum. Hiervoor dient Bezitter te kijken naar de F.A.Q voor de huidige geldende regels die Leverancier hierover heeft opgesteld. Leverancier kan de regels omtrent verlengen te allen tijde wijzigen.
10.8 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Giftcard, kan op verzoek van de Bezitter het Saldo een jaar lang kosteloos uitbetaald worden. Hiervoor dient de kaart tevens aangetekend verzonden te worden.
10.9 Na het verstrijken van het jaar volgens artikel 10.7 is op verzoek van de Bezitter uitbetaling nog mogelijk volgens artikel 10.3 alsmede 10.4.
10.10 Na afloop van de reguliere geldigheidsduur van de Giftcard, alsmede het extra jaar uitloop volgens artikel 10.8, berekent Klus Cadeau voor het aanhouden van het Saldo op de Giftcard administratiekosten van €2,50 per kwartaal. Klus Cadeau brengt deze administratiekosten per 1e dag van een kwartaal in mindering op het resterende Saldo op de Giftcard totdat het Saldo €0 bedraagt.
10.11 Cadeaukaarten van Klus Cadeau hebben een geldigheid van ten minste 2 jaar, waarbij aangemerkt dient te worden dat er ook cadeaukaarten zijn met een andere geldigheid, door bijvoorbeeld acties of verkopen via B2B. 

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 Alle informatie op de Website en de Giftcard behoort toe aan Leverancier dan wel aan haar gelieerde ondernemingen of de Deelnemers. Eventuele rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld (auteurs)rechten op geplaatste foto’s, logo’s, namen, of teksten, komen toe aan Leverancier, aan haar gelieerde ondernemingen of de Deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders kenbaar is gemaakt.

Artikel 12 Klachten
12.1 Indien Klant of Bezitter een klacht heeft over Leverancier of de gebrekkige uitvoering door Leverancier van de overeenkomst, dient de klacht binnen bekwame tijd nadat het gebrek is geconstateerd, te worden ingediend op de wijze zoals op de Website kenbaar is gemaakt onder opgave van redenen.
12.2 Leverancier spant zich in ingediende klachten binnen 5 dagen na ontvangst te beantwoorden.
12.3 Indien de Klant of Bezitter een klacht heeft over een Deelnemer, of haar Product, dan dient de Klant of Bezitter zich voor wat betreft die klacht rechtstreeks tot die Deelnemer te wenden.

Artikel 13 Recht- en forumkeuze
13.1 Op de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Leverancier is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is bevoegd van geschillen uit hoofde van de overeenkomst tussen de Klant en/of de Bezitter en Leverancier kennis te nemen, tenzij Leverancier afwijkt van deze forumkeuze en er voor kiest het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank die bevoegd is op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels.